Certifikace, odborná a profesní způsobilost

HISTORIE CERTIFIKACÍ MTG STAVBY

Dbáme na rozvoj, zvyšování kvalifikací a úrovní služeb.

BOZP

Stavební firma MTG stavby, spol. s r.o. si je vědoma své povinnosti a potřeby zajištění bezpečnosti a zdraví svých pracovníků a právě z tohoto důvodu realizuje celou řadu opatření a aktivit k tomu, aby zajistila maximální prevenci těchto rizik při realizaci stavebních prací.

 

V oblasti bezpečnosti práce se stavební firma řídí zákonem č.155/2000 Sb. ve znění následných nařízení vlády a současně splňuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V rámci eliminace rizik spojených s bezpečností a ochranou zdraví činíme tyto kroky:

 • pravidelné kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce na pracovištích
 • školení pracovníků v oblasti bezpečnosti práce
 • pravidelné zdravotní prohlídky zaměstnanců vč. potřebných testů a zkoušek
 • předávání informací o rizikách z vykonávaných činností mezi jednotlivými pracovními týmy
 • zajištění plnění revizí v oblasti vyhrazených technických zařízení
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • umisťování bezpečnostní značení na místech k tomu určených

Zajišťování zdraví a bezpečnost pracovníků stavební firmy MTG stavby, spol. s r.o.. je jedním ze základních úkolů managementu firmy s ohledem na budování loajality zaměstnanců a dobré jméno firmy.

 

V oblasti prevence požární ochrany se stavební firma řídí platným ustanovením zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a souvisejícím předpisem vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění.

Profesní způsobilost

Společnosti MTG stavby, spol. s r.o. se snaží o neustálý rozvoj s cílem poskytnout zákazníkovi co nejlepší možný servis v oboru. Smyslem těchto aktivit je zajištění konkurenceschopnosti na regionálním trhu stavebních firem ve snaze odlišit se a získat tak unikátní postavení na trhu, které zajistí vyšší míru spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami.

V rámci svého rozvoje se v současné době můžeme prezentovat těmito certifikáty:

Ytong
Baumit
Droinvest
2014 Fasádní systémy

 

 

2013 Samozhutnitelný beton

 

 

2012 Aplikace protipožárních materiálů

 

Heluz
Lafarge
PCI Basf
Weber
Zelená úsporám
Winerberger / Porotherm

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A POJIŠTĚNÍ

Nenecháváme nic náhodě

Dokumenty odborné způsobilosti:

JSME POJIŠTĚNÍ

Společnost MTG stavby si váží svých zákazníků a dobrého jména, proto má zájem předcházet neočekávaným situacím mimo jiné také pojistnou smlouvou uzavřenou u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group včetně dodatku č. 1 a 2 v uvedeném rozsahu.

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

 • pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s předmětem činnosti ve výši 20 000 000 Kč
 • pojištění odpovědnosti za škodu na užívané movité věci ve výši 500 000 Kč
 • pojištění náhrady nákladů za zdravotní péči zaměstnanci v důsledku úrazu či nemoci z povolání ve výši 1 000 000 Kč
 • pojištění pro případ odcizení a živelní pojištění v rozsahu jednotlivých typů od 200 000 Kč do 700 000 Kč

ZAKÁZKY VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ A SOUKROMÉHO SEKTORU